مدیریت
رئیس هیأت مدیره دکتری برق و شبکه توزیع، دانشگاه فردوسی مشهد
هادی صفری فارمد
دارای ۲۵ سال سابقه در طراحی، نظارت انواع پروژه های عمرانی شامل تاسیسات الکتریکی ساختمان های تجاری و اداری و شبکه های توزیع
مدیر عامل کارشناس ارشد سازه, دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدرضا مهدوی
دارای ۲۰ سال سابقه در طراحی، نظارت و اجرای انواع پروژه های عمرانی شامل ساختمان های تجاری، اداری و مسکونی فضاهای گردشگری
معماری و شهر سازی
توران حقی
کارشناس معماری
دانشگاه شهید بهشتی تهران

۲۵سال سابقه کار
(طراحی و ترسیم)

بهاره ترکاشون
کارشناس ارشد معماری
دانشگاه آزد اسلامی مشهد
۱۵سال سابقه کار
(طراحی،ترسیم و برآورد)
رخسانه درخشش نیا
کارشناس ارشد معماری
دانشگاه امام رضا
۹سال سابقه کار
(طراحی و ترسیم)
میترا لایق
کارشناس ارشد معماری
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۷سال سابقه کار
(طراحی و ترسیم)
عمران
حمید نجات

کارشناس عمران

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۳سال سابقه کار
(محاسبات و طراحی)
محمدرضا مهدوی
کارشناس ارشد سازه
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۰سال سابقه کار
(محاسبات و طراحی)
علی احمدی آذری
کارشناس ارشد سازه هیدرولیکی
دانشگاه آزاد کرمان
۱۷سال سابقه کار
(ترسیم و برآورد)
فرزانه محمدی
کارشناس عمران
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۷سال سابقه کار
(ترسیم)
مدیریت پروژه و نظارت
غلامرضا نجفی
کارشناس ارشد سازه
دانشگاه فردوسی مشهد
۹سال سابقه کار
(مدیر پروژه)
غلامرضا دوست حسینی
کارشناس عمران
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۲۳سال سابقه کار
(سر ناظر)
حمید بزمی مقدم
کارشناس ارشد مکانیک تبدیل انرژی
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۶سال سابقه کار
(ناظر)
مکانیک
 رضا مرتضی

کارشناس مکانیک سیالات

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 ۱۸سال سابقه کار
(طراحی، ترسیم و برآورد)
 برق
هادی صفری
دکتری برق شبکه های توزیع
دانشگاه فردوسی مشهد
۲۵سال سابقه کار
(طراحی و ترسیم)
جلال موسوی
کارشناس برق قدرت
دانشگاه مازندران
۲۵سال سابقه کار
(طراحی و ترسیم)